Koncepce systému managementu hospodaření s energií energetická náročnost na nákladově optimální úrovni domecek

(zveřejněno: 09-04-2019; aktualizováno 19-05-2019) 


Další kolo "kotlíkového" dotačního programu v Královéhradeckém kraji  

19OPK01 "Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Královéhradeckém kraji

- Kotlíkové dotace"

proběhlo ve středu 15.května 2019 od 10:00:00 SELČ.

!!! V této výzvě bude 100 úspěšným žadatelům rozděleno 5.000.000,- Kč!!!

!!! POZOR - toto kolo bylo určeno výhradně pro již zrealizované projekty v období od 15.7.2015 až 14.5.2019!!!

!!! ALE NEZOUFEJTE - hlavní "velké" kolo dotací 19OPK02 proběhne v Královéhradeckém kraji až ve 3.čtvrtletí 2019!!!


 

6696820 sNová legislativa ČR a EU vyžaduje vyřadit z provozu staré domácí nevyhovující kotle, které nesplňují nároky na emise (viz tabulka určující zařazení kotlů do emisních tříd).

 

Kotel

emisní

třídy

Zákaz

prodeje

od roku

Zákaz

provozu

od roku

1.

2014

2022

2.

2014

2022

3.

2018

4.

2020

5.

 

Postupně je u těchto kotlů zakazován prodej a v pozdějším období bude i jejich provoz postupně zakázán. Od září 2022 tak budou kotle 1. a 2. emisní třídy zakázány k provozu pod hrozbou pokuty až 50.000,- Kč.

S každou vyšší emisní třídou stoupá i cena kotle. Tato výměna může být pro domácnosti poměrně velkým zásahem do rozpočtu. Aby stát (prostřednictvím evropských fondů) pomohl těmto domácnostem, poskytuje dotaci na pořízení nového zdroje tepla. Do roku 2022 by mělo být k dispozici v tomto dotačním titulu kolem 9.000.000.000,- Kč. Kdo chce o takovouto dotaci zažádat, musí splnit požadavky, které jsou pro tuto dotaci nastaveny.

 

Hlavní podmínky dotačního programu jaro 19OPK01:5871491 s


>>> stále platí, že není třeba disponovat PENB, případně provádět tzv. energetická mikroopatření;

>>> pokud je realizován současně projekt z Nové zelené úsporám, je možnost získat od Státního fondu životního prostředí bonus 20 - 40 tisíc Kč;

>>> podpora se neposkytuje na: náhradu kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí a biomasu, výměna stávajícího kotle na pevná paliva za kotel spalující výhradně uhlí a za ruční kotel spalující uhlí a biomasu (kombinovaný), náhradu stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva,  náhradu lokálních topidel (krbová kamna, akumulační kamna, elektrické přímotopy apod.),  náhradu stávajícího plynového kotle.

>>> podpora se již nadále neposkytuje na výměny stávajících kotlů za kotle kombinované s ručním přikládáním (pouze automatická přikládka paliva);

>>> podpora se poskytuje na výměnu stávajících kotlů, které nesplní 3., 4. nebo 5. emisní třídu dle ČSN EN 303-5 (pouze 1. a 2. třída, nebo pokud emisní třída nebyla stanovena); 

>>> specifická podmínka: podporu je v tomto kole možno poskytnout i v případě, že je rodinný dům vytápěn dvěma zdroji, tj. kotlem na pevná paliva a dále např. kotlem na zemní plyn, elektrokotlem aj. V takovém případě je nutné, aby bylo zajištěno, že kotel může plnit funkci hlavního zdroje vytápění a že je prokazatelně v provozu nebo byl v provozu před realizací výměny zdroje;

>>> specifická podmínka: projekt je již zrealizovaný a dokončený (platné doklady a dokumentace z období 15.7.2015 až 14.5.2019)

   

Čím lze starý kotel nahradit? Kotlik

Nové kotle na tuhá paliva musí splňovat tzv. Směrnici o ekodesignu, která určuje velice přísné požadavky na kvalitu a účinnost kotlů. Nový kotel musí splnit (3.), 4. nebo 5. emisní třídu.

Pokud jde o typ kotle lze starý kotel nahradit:

>>> kotlem na pevná paliva - V případě realizace kotlů na pevná paliva budou podporovány pouze kotle splňující požadavky nařízení komise č. 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva (požadavky od 1. 1. 2020). Předepsané parametry musí kotle splnit pro všechna paliva určená výrobcem a všechny použitelné způsoby přikládání, které jsou určeny výrobcem. V případě kotlů s ručním přikládáním je vyžadováno současné užití akumulační nádoby o minimálním objemu 55l/kW instalovaného výkonu kotle (včetně případného zásobníku TUV, pokud je tímto kotlem ohříván). Kotle bez řízeného přísunu spalovacího vzduchu pomocí ventilátoru nejsou podporovány. U automatických kotlů nesmí jejich konstrukční řešení umožňovat ruční dodávku paliva do ohniště. To znamená, že jakékoliv konstrukční části kotlového tělesa nelze využít jako roštu pro ruční přikládání paliva a jeho spalování prohořívacím či odhořívacím způsobem. Pokud tato podmínka není splněna, je kotel z hlediska podmínek programu považován za kotel s ručním přikládáním paliva. Vždy musí dojít k výměně celého kotlového tělesa (není možná podpora přestavby stávajícího kotle). Kotle, které mají jako preferované či jiné vhodné palivo uvedenu jinou směs biomasy a fosilních paliv, lze podpořit pouze tehdy, je9li na trhu k dispozici palivo obvyklé obchodní jakosti, včetně jeho popisu dostatečného pro jeho jednoznačnou identifikaci, uvedení příslušné technické normy či specifikace, obsahu vlhkosti a popela. Smíchání směsného paliva ze dvou různých paliv uživatelem kotle se nepřipouští.

>>> plynovým kondenzačním kotlem - V případě realizace kotle na plyn budou podporovány pouze kondenzační plynové kotle plnící parametry nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 9. 2018).

>>> tepelným čerpadlem - V případě realizace elektrických tepelných čerpadel jsou podporována čerpadla, která splňují parametry definované nařízením Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 9. 2017). V případě realizace plynových tepelných čerpadel jsou podporována čerpadla, která splňují parametry definované nařízením Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 9. 2018).


Výčet zařízení, která tyto požadavky splňují je uveden v Seznamu registrovaných výrobků na webu: https://svt.sfzp.cz/. Zde hledejte v části určené pro 3.kolo (117.výzvu OPŽP od 2019).

 

Mohu starý kotel věnovat rodičům, nebo si ho dát na chalupu (vždyť je ještě jako nový)?

Bohužel nemůžete, starý kotel musí být prokazatelně zlikvidován organizací, která má licenci na likvidaci odpadu. Je nutné přiložit mj. fotodokumentaci o starém kotli a jeho původní instalaci, protokol o revizi starého kotle, kde je uvedeno, že kotel náleží do 1. nebo 2. emisní třídy (případně, že není emisní třída určena). Dále potom fotodokumentaci nového kotle a jeho instalace.

 

V jaké výši mohu očekávat dotaci, pokud splním vše výše vedené, resp. jaké jsou maximální způsobilé výdaje?


 Maximální způsobilé výdaje pro výpočet dotace v závislosti na typu nově instalovaného zdroje vytápění:


>>> 75.000,- Kč v případě instalace kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) = 75% výdajůvtip 9

>>> 95.000,- Kč v případě instalace plynového kondenzačního kotle = 75% výdajů

>>> 100.000,- Kč v případě instalace kotle na biomasu s ručním přikládáním = 80% výdajů

>>> 120.000,- Kč v případě pořízení tepelného čerpadla nebo automatického kotle pouze na biomasu = 80% výdajů

>>> ... a k tomu ještě bonus 7.500,- Kč navíc získají příjemci, jejichž rodinný dům se nachází ve správním území obce, která se nachází v tzv. prioritním území z hlediska ochrany ovzduší.

Výše samotné podpory je potom závislá na tom, zda je výměna prováděna v kombinaci s NZÚ ("Nová zelená úsporám") nebo bez NZÚ. Pohybuje se v rozmezí 75 - 80 % dle typu kotle.
 
Bonus za kombinaci Kotlíkových dotací s programem Nová zelená úsporám vyplácí Státní fond životního prostředí ve výši 20.000 – 40.000,- Kč.

Bližší informace (včetně seznamu "prioritních území" a podrobností k výši dotace samotné) lze nalézt přímo na webu Královehradeckého kraje -

>>> Metodická příručka 19OPK01 <<< .

Tam se mj. dozvíte i podrobné informace o podmínkách a postupu získání dotace z 19OPK01 v Královéhradeckém kraji.

Aktuální informace zveřejňují přímo webové stránky Královéhradeckého kraje.

 

...poslední otázka v tomto článku je bez odpovědi (odpověď je na Vás): Půjdete do toho? 

 


 
GrexPytel 1Výzva 16OPK02 v Královéhradeckém kraji proběhla v pondělí 12.září 2016 od 8 hodin do 20 hodin SELČ.
Ve výsledku rozdělila mezi 1.500 žadatelů celkem částku 94.000.000,- Kč !!!

 


 
GrexPytel 1Výzva 17OPK01 v Královéhradeckém kraji proběhla v úterý 2.května 2017 od 8:00:00.000 hodin do 8:00:12.323 hodin SELČ.
Registrovalo se 681 žadatelů, z toho 431 žadatelů zcela zbytečně. Ve výsledku rozdělila mezi 250 žadatelů celkem částku 20.000.000,- Kč !!!

 


  

GrexPytel 1Výzva 17OPK02 v Královéhradeckém kraji proběhla v pondělí 30.října 2017 od 8:00:00 hodin do 8:00:45 hodin SEČ.
Ve výsledku rozdělila mezi 1.050 žadatelů celkem částku 100.000.000,- Kč !!!

 


   

GrexPytel 1Výzva 18OPK01 v Královéhradeckém kraji proběhla ve středu 19.září 2018 od 10:00:00 hodin do 10:00:20 hodin SELČ.
Ve výsledku rozdělila mezi 950 žadatelů celkem částku cca 90.000.000,- Kč !!!

 


     

GrexPytel 1Výzva 19OPK01 v Královéhradeckém kraji proběhlo ve středu 15.května 2019 od 10:00:00 hodin SELČ.
Ve výsledku rozdělila mezi 100 žadatelů celkem částku cca 5.000.000,- Kč !!!

 


   

GrexPytel 1Výzva 19OPK02 v Královéhradeckém kraji proběhne ve 3.čtvrtletí 2019
Ve výsledku rozdělí mezi 950 žadatelů celkem částku cca 150.000.000,- Kč !!!

 


  

  

GrexEnergia  Vás informuje o kotlíkových dotacích!

 

 
  • Sečtu-li množství tepla v GJ potřebné na pokrytí požadovaného množství elektrické energie v MWh a množství tepla v GJ na pokrytí tepelné energie v GJ (tj. samostatně v oddělených výrobách – elektrárně a výtopně).

GrexPartneři

aea es 2018Asociace energetických specialistůENIQARONenectivaEFA Social media handles Twitter header image 1500e500
logo

Copyright © 2019 GrexEnergia s.r.o. Lidická 700/19
602 00 Brno – Veveří, IČ 03702464