Koncepce systému managementu hospodaření s energií energetická náročnost na nákladově optimální úrovni domecek

(zveřejněno: 21-05-2015; aktualizováno: 09-01-2018)

Ani rok 2017 není výjimkou a v energetice probíhá řada legislativních změn. Navazují plynule na závěry legislativního procesu z let 2015 a 2016, kdy vyšly novely dvou základních norem, které od počátku 21.století s řadou legislativních změn definují pravidla pro oblast energetického hospodaření.

 

Co zásadního nového je v energetické legislativě od 01.01.2017?

9119856 sV prvé řadě jde o změnu vyhlášky č. 296/2015 Sb. o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech). Ta je nahrazena vyhláškou č. 266/2016 Sb., s účinností od 1.1.2017. Vyhláška mění měrné investiční náklady a roční využití instalovaného výkonu u výroben elektřiny.

>>> Vyhláška č. 266/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 296/2015 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)

Dále je třeba upozornit na platnost nových ustanovení Zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Od 1.1.2017 v oblasti snižování energetické náročnosti budov vstupuje v platnost ustanovení §7, bod b). Dochází zde ke změně velikosti celkové energeticky vztažné plochy.

Ve vyhlášce č. 37/2016 Sb. o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů nabývají od 1.1.2017 účinnosti ustanovení § 3 odst. 4 a 5.

>>> Vyhláška č. 37/2016 Sb. o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů

Další legislativní změny se dají předpokládat v průběhu roku 2017, kdy by 31.7.2017 měla skončit platnost aktuálního znění Zákona č.458/2000 Sb. (Energetický zákon) a Zákona č.165/2012 Sb. O podporovaných zdrojích energie.

Zda k tomu opravdu dojde se jistě dozvíme v průběhu následujících měsíců. 

 

Jaká je historie novodobých legislativních změn v energetice v letech 2015-2016?

V tomto období se jednalo především o novelu zákona č.406/2000 Sb. „O hospodaření energií" a novelu zákona č.458/2000 Sb., který je znám jako „Energetický zákon"Obě novely významným způsobem ovlivnily oblast energetiky od 2.pololetí 2015, respektive od počátku roku 2016 (v případě Energetického zákona). V průběhu roku 2016 jsou doplněny některé vyhlášky, které z těchto novel vycházejí, v článku je nastíněn jejich přehled.

Surikata1Novela zákona č.406/2000 Sb. „O hospodaření energií", která byla poprvé předložena vládou Poslanecké sněmovně dne 3.9.2014, byla schválena a zákon byl vyhlášen 4.5.2015 ve Sbírce zákonů v částce 43 jako Předpis č.103/2015 Sb. Účinnost této novely zákona č.406/2000 Sb. je od 1.7.2015.

Tento novelizovaný zákon mimo jiné upravuje činnosti „energetických specialistů", definuje nové podmínky pro získání pozice energetického specialisty, vč. převedení zkoušek a přezkoušení na Státní energetickou inspekci (SEI). Nově je definován pojem „poskytovatel energetických služeb" a to včetně definice nového registru těchto fyzických a právnických osob vedený pod Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO).

Dále k této novele zákona č.406/2000 Sb. položkou 23 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb. nově definuje související správní poplatky. V těchto poplatcích je mimo jiné zpoplatněno získání oprávnění energetického specialisty.

 

Další projednávanou novelou byla novela zákona č.458/2000 Sb. „Energetický zákon". Byl předložen vládou Poslanecké sněmovně 24.10.2014, po následných peripetiích pro množství pozměňovacích návrhů a opětovném projednávání byla prezidentu Miloši Zemanovi novela doručena k podpisu 19.5.2015 a prezident ji podepisuje 21.5.2015 a tím je zákon konečně schválen Zákon byl vyhlášen 5.6.2015 ve Sbírce zákonů v částce 56 jako Předpis č.131/2015 Sb. Účinnost této novely zákona č.458/2000 Sb. je od 1.1.2016 (s odloženou účinností několika definovaných bodů).

S postupujícím rokem 2016 postupně vstupují v platnost novelizace zákonů a vyhlášek souvisejících s Energetickým zákonem č.458/2000 Sb. Vzhledem k poměrně rozsáhlým změnám ke kterým v této oblasti energetiky došlo (vč. zákona 406/2000 Sb, zákona č.310/2013 – tj. zákona, kterým se měnil zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie), uvádíme dále stručný přehled těchto vyhlášek a nařízení, seřazený dle data jejich účinnosti:

 

od 01.01.2016:


>>> Vyhláška č. 194/2015 Sb. o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství

>>> Vyhláška č. 195/2015 Sb. o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství

>>> Vyhláška č. 196/2015 Sb. o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství

>>> Vyhláška č. 262/2015 Sb. o regulačním výkaznictví

>>> Vyhláška č. 349/2015 Sb. o pravidlech trhu s plynem

>>> Nařízení vlády č. 392/2015 Sb. o stanovení sazby poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu

>>> Vyhláška č. 405/2015 Sb. o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie

>>> Vyhláška č. 408/2015 Sb. o pravidlech trhu s elektřinou


od 01.02.2016:

vtip 3
>>> Vyhláška č. 8/2016 Sb. o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích

>>> Vyhláška č. 16/2016 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě


od 01.07.2016:


>>> Vyhláška č. 70/2016 Sb. o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích

Poznámka: výše použité odkazy na vyhlášky a nařizení na webu  zakprolidi

 

V podstatě samostatnou kapitolou je oblast podporovaných zdrojů energie, kterou definuje Zákon č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie a související předpisy (v platném znění dle zákona č. 310/2013 Sb.). Tento zákon upravuje podporu elektřiny, tepla a biometanu z obnovitelných zdrojů energie, druhotných energetických zdrojů, vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a decentrální výroby elektřiny. Také v této oblasti došlo od roku 2016 k zásadním změnám. Zvláště pak bychom chtěli upozornit na poměrně technicky náročnou problematiku výpočtu kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) a úspory primární energie (ÚPE). Od ledna 2016 se pro určení množství elektřiny z KVET a výpočet úspory primární energie použije Vyhláška č. 37/2016 Sb., a pro stanovení harmonizovaných referenčních účinností pro oddělenou výrobu elektřiny a tepla Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2402.

Pro úplnost dále uvádíme přehled novelizací vyhlášek k Zákonu č.165/2012 Sb. dle účinností:

 

od 01.01.2016:Surikata2


>>> Vyhláška č. 296/2015 Sb. o technicko - ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie

>>> Vyhláška č. 403/2015 Sb. o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla

>>>  Vyhláška č. 404/2015 Sb. o kompenzaci ceny za elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie v jiném členském státě Evropské unie (vyhláška o kompenzaci)

 

od 19.01.2016:


>>> Vyhláška č. 9/2016 Sb. o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška)

od 29.01.2016:


>>> Vyhláška č. 37/2016 Sb. o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů

od 11.10.2016:


>>> Vyhláška č. 309/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku

 

Poznámka: výše použité odkazy na vyhlášky a nařizení na webu  zakprolidi

 

§§§ 

Platná znění novel zákonů s vyznačením změn:

>>> Novela zákona č.406/2000 Sb. „Zákon o hospodaření energií"  <<< nebo Předpis č.103/2015 Sb. na webu  zakprolidi

>>> Novela zákona č.458/2000 Sb. „Energetický zákon " <<<  nebo Předpis č.131/2015 Sb. na webu   zakprolidi

(zdroj: sněmovní tisky PSP ČR)

§§§

 

 

GrexPartneři

aea es 2018Asociace energetických specialistůENIQARONenectivaEFA Social media handles Twitter header image 1500e500
logo

Copyright © 2020 GrexEnergia s.r.o. Lidická 700/19
602 00 Brno – Veveří, IČ 03702464