Zavádění a udržení Energetického managementu certifikovaného dle ČSN EN ISO 50001:2019 domecek

orel EA zelena

Energetický audit (EA) je zpracováván dle vyhlášky 480/2012 Sb. energetickým specialistou.

 

Kdo je energetický specialista?

Zákon č.406/2000 Sb. stanoví a MPO zveřejňuje seznam energetických specialistů oprávněných k:


1) zpracování energetického auditu a energetického posudku,
2) zpracování průkazu,
3) provádění kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie
4) provádění kontroly klimatizačních systémů.

 

 Vyhláška č.118/2013 Sb. stanoví:

 • obsah a rozsah odborné zkoušky, obsah a rozsah průběžného vzdělávání a přezkušování energetických specialistů.
 • pravidla a jednání zkušební komise a organizace pořádající průběžné vzdělávání energetických specialistů.
 • vzor žádosti o udělení oprávnění a vzor žádosti o absolvování průběžného vzdělávání, které jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
 • náležitosti vedení evidence energetického specialisty o prováděných činnostech.


Pro koho je povinný energetický audit (EA)? 
(1) Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství jsou povinni zpracovat pro budovu nebo energetické hospodářství energetický audit v případě, že:

 

 • budova nebo energetické hospodářství mají celkovou průměrnou roční spotřebu energie za poslední dva kalendářní roky vyšší, než je hodnota spotřeby energie stanovená prováděcím právním předpisem:
 
>>> Hodnota celkové spotřeby energie, od níž vzniká fyzickým a právnickým osobám povinnost zpracovávat pro své budovy nebo energetická hospodářství energetický audit, se stanoví ve výši 35000 GJ (9722 MWh) za rok jako součet za všechny budovy a energetická hospodářství příslušné osoby a týká se pouze jednotlivých budov nebo jednotlivých energetických hospodářství, které mají spotřebu energie vyšší než 700 GJ (194 MWh) za rok.
 
>>> Hodnota celkové spotřeby energie, od níž vzniká organizačním složkám státu, organizačním složkám krajů a obcí a příspěvkovým organizacím povinnost zpracovávat pro své budovy nebo energetická hospodářství energetický audit, se stanoví ve výši 1500 GJ (417 MWh) za rok jako součet za všechny budovy a energetická hospodářství příslušné organizační složky nebo příspěvkové organizace a týká se pouze jednotlivých budov nebo jednotlivých energetických hospodářství, které mají spotřebu energie vyšší než 700 GJ (194 MWh) za rok.
 • u větší změny dokončené budovy nejsou splněny požadavky na energetickou náročnost budovy podle § 7 odst. 5 písm. f). (důkaz prostřednictvím EA, že není možné splnit proto, že to není technicky, nebo ekonomicky vhodné s ohledem na životnost budovy a její provozní účely).

(2) Dále rozšířeno s platností od 1.7.2015: Podnikatel, který není malým nebo středním podnikatelem, je povinen zpracovat pro jím užívané nebo vlastněné energetické hospodářství energetický audit a dále jej pravidelně zpracovávat nejméně jednou za 4 roky. Povinnost zpracovat audit nemá ten podnikatel, který má zaveden a akreditovanou osobou certifikován systém hospodaření s energií podle české harmonizované normy upravující systém managementu hospodaření s energií nebo má zaveden a akreditovanou osobou certifikován systém environmentálního řízení podle české harmonizované normy upravující systémy environmentálního managementu, který zahrnuje energetický audit.

 

Energetický audit platí do provedení větší změny dokončené budovy nebo energetického hospodářství, pro které byl zpracován, a musí:

 

 • být zpracován pouze:

>>> příslušným energetickým specialistou podle § 10 odst. 1 písm. a), nebo

>>> osobou usazenou v jiném členském státě Unie, pokud je oprávněna k výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu Unie; ministerstvo je uznávacím orgánem podle zvláštního právního předpisu

 

 • být zpracován objektivně, pravdivě a úplně.

 

Další povinnosti stavebníka, společenství vlastníků jednotek nebo vlastníka budovy nebo energetického hospodářství v případě, že pro ně nastala povinnost zpracovat audit podle odstavce 1, jsou:

  

 • předložit na vyžádání energetický audit ministerstvu nebo Státní energetické inspekci,
 • splnit opatření nebo část opatření vyplývající z energetického auditu ve lhůtě stanovené v rozhodnutí Státní energetické inspekce v případě, že se jedná o organizační složky státu, krajů a obcí a příspěvkové organizace,
 • oznámit ministerstvu provedení energetického auditu osobou podle odstavce 2 písm. a) bodu 2 a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Unie.

 

Povinnost zpracovat energetický audit se nevztahuje na:

 

 • stávající energetické hospodářství v případě, že zařízení na výrobu elektřiny a tepelné energie, na přenos elektřiny a distribuci elektřiny a na rozvod tepelné energie odpovídá požadavkům na účinnost užití energie podle prováděcího právního předpisu,
 • dokončené budovy, jejichž měrná spotřeba tepla při vytápění odpovídá požadavkům stanoveným prováděcím právním předpisem.

 

Obsah a způsob zpracování energetického auditu a jeho rozsah stanoví prováděcí právní předpis.GrexPytel 4Co je obsahem energetického auditu?

 

a) titulní list,
b) identifikační údaje,
c) popis stávajícího stavu předmětu energetického auditu,
d) vyhodnocení stávajícího stavu předmětu energetického auditu,
e) návrhy opatření ke zvýšení účinnosti užití energie,
f) varianty z návrhu jednotlivých opatření,
g) výběr optimální varianty,
h) doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický audit,
i) evidenční list energetického auditu, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce,
j) kopie dokladu o vydání oprávnění podle § 10b zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) nebo kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Evropské unie.

 

orel EP zelenaEnergetický posudek (EP) je zpracováván dle vyhlášky č.480/2012 Sb. energetickým specialistou.


Kdo je energetický specialista?

 
Zákon č.406/2000 Sb. stanoví a MPO zveřejňuje seznam energetických specialistů oprávněných k:


1) zpracování energetického auditu a energetického posudku,
2) zpracování průkazu,
3) provádění kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie
4) provádění kontroly klimatizačních systémů.

 

 Vyhláška č.118/2013 Sb. stanoví:

 • obsah a rozsah odborné zkoušky, obsah a rozsah průběžného vzdělávání a přezkušování energetických specialistů.
 • pravidla a jednání zkušební komise a organizace pořádající průběžné vzdělávání energetických specialistů.
 • vzor žádosti o udělení oprávnění a vzor žádosti o absolvování průběžného vzdělávání, které jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
 • náležitosti vedení evidence energetického specialisty o prováděných činnostech.


Pro koho je povinný energetický posudek (EP)?

Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství musí zajistit energetický posudek pro:

>>> posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov nebo při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným výkonem vyšším než 200 kW; energetický posudek je součástí průkazu podle § 7a odst. 4 písm. c),

>>> posouzení proveditelnosti zavedení výroby elektřiny u energetického hospodářství s celkovým tepelným výkonem vyšším než 5 MW, pokud je předložena dokumentace stavby podle zvláštního právního předpisu pro budování nového zdroje energie nebo pro změnu dokončených staveb u zdrojů energie již vybudovaných,

>>> posouzení proveditelnosti zavedení dodávky tepla u energetického hospodářství s celkovým elektrickým výkonem vyšším než 10 MW, pokud je předložena dokumentace stavby podle zvláštního právního předpisu pro budování nového zdroje energie nebo pro změnu dokončených staveb u zdrojů energie již vybudovaných; u energetického hospodářství, které užívá plynové turbíny, se tato povinnost vztahuje na celkový elektrický výkon vyšší než 2 MW, u spalovacích motorů se tato povinnost vztahuje na celkový elektrický výkon vyšší než 0,8 MW,

>>> posouzení proveditelnosti projektů týkajících se snižování energetické náročnosti budov, zvyšování účinnosti energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny a tepla financovaných z programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů,

>>> vyhodnocení plnění parametrů projektů realizovaných v rámci programů podle písmene d).

 

Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství může na základě vlastního rozhodnutí zajistit energetický posudek také pro:

   • posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov nebo při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným výkonem nižším než 200 kW; v případě, že je energetický posudek zpracován, je součástí průkazu,
   • doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budovy při větší změně dokončené budovy; v případě, že je energetický posudek zpracován, je součástí průkazu,
   • podklad pro veřejné zakázky v oblasti zvyšování účinnosti energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny a tepla,
   • vyhodnocení provedených opatření navržených v energetickém auditu,
   • posouzení dosahování limitů při jiných pravidlech pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody podle § 7 odst. 6 písm. b) a c).

 

Energetický posudek musí být zpracován pouze:

   • příslušným energetickým specialistou podle § 10 odst. 1 písm. a), nebo
   • osobou usazenou v jiném členském státě Unie, pokud je oprávněna k výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu Unie; ministerstvo je uznávacím orgánem podle zvláštního právního předpisu
   • být zpracován objektivně, pravdivě a úplně.

 

Další povinnosti stavebníka, společenství vlastníků jednotek nebo vlastníka budovy nebo energetického hospodářství jsou:

   • oznámit ministerstvu zpracování energetického posudku osobou podle odstavce 3 písm. a) bodu 2 a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Unie,
   • na vyžádání předložit energetický posudek ministerstvu nebo Státní energetické inspekci.


Obsah energetického posudku, způsob zpracování energetického posudku a jeho rozsah stanoví prováděcí právní předpis.

 

GrexPytel 4Co je obsahem energetického posudku?

 

a) titulní list,
b) účel zpracování podle § 9a zákona,
c) identifikační údaje,
d) stanovisko energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický posudek,
e) evidenční list energetického posudku, jehož vzor pro jednotlivé případy je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce,
f) kopie dokladu o vydání oprávnění podle § 10b zákona nebo kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Evropské unie.

 

orel PENB zelenaPrůkaz energetické náročnosti budov (PENB) je zpracováván dle vyhlášky č.78/2013 Sb. energetickým specialistou.


 

Kdo je energetický specialista?

Zákon č.406/2000 Sb. stanoví a MPO zveřejňuje seznam energetických specialistů oprávněných k:


1) zpracování energetického auditu a energetického posudku,
2) zpracování průkazu,
3) provádění kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie
4) provádění kontroly klimatizačních systémů.

 

Vyhláška č.118/2013 Sb. stanoví:

 • obsah a rozsah odborné zkoušky, obsah a rozsah průběžného vzdělávání a přezkušování energetických specialistů.
 • pravidla a jednání zkušební komise a organizace pořádající průběžné vzdělávání energetických specialistů.
 • vzor žádosti o udělení oprávnění a vzor žádosti o absolvování průběžného vzdělávání, které jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
 • náležitosti vedení evidence energetického specialisty o prováděných činnostech.


Pro koho je povinný průkaz energetické náročnosti budov (PENB)?

Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je povinen:

>>> zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti (dále jen „průkaz“) při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov,

>>> zajistit zpracování průkazu u budovy užívané orgánem veřejné moci od 1. července 2013 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2 a od 1. července 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2,

>>> zajistit zpracování průkazu pro užívané bytové domy nebo administrativní budovy:

   • s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1500 m2 do 1. ledna 2015,
   • s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1000 m2 do 1. ledna 2017,
   • s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1000 m2 do 1. ledna 2019,

 

>>> oznámit ministerstvu zpracování průkazu osobou podle odstavce 4 písm. a) bodu 2 a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Unie,

>>> u budovy užívané orgánem veřejné moci v případě, že pro ni nastala povinnost zajistit zpracování průkazu podle odstavce 1 písm. a) až c), umístit průkaz v budově podle prováděcího právního předpisu,

>>> předkládat na vyžádání průkazy ministerstvu nebo Státní energetické inspekci.

 

Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni:

>>> zajistit zpracování průkazu:

   • při prodeji budovy nebo ucelené části budovy,
   • při pronájmu budovy,
   • od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy,


>>> předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii:

   • možnému kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se koupě budovy nebo ucelené části budovy,
   • možnému nájemci budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se nájmu budovy nebo ucelené části budovy,


>>> předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii:

   • kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
   • nájemci budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,

>>> zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při:

   • prodeji budovy nebo ucelené části budovy,
   • pronájmu budovy nebo ucelené části budovy.


Vlastník jednotky je povinen:

>>> předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii:

   • možnému kupujícímu jednotky před uzavřením smluv týkajících se koupě jednotky,
   • od 1. ledna 2016 možnému nájemci jednotky před uzavřením smluv týkajících se nájmu jednotky,

>>> předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii:

   • kupujícímu jednotky nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
   • od 1. ledna 2016 nájemci jednotky nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,

>>> zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při:

   • prodeji jednotky,
   • od 1. ledna 2016 pronájmu jednotky.


Průkaz platí 10 let ode dne data jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován, a musí být zpracován pouze:

   • příslušným energetickým specialistou podle § 10 odst. 1 písm. b), nebo
   • osobou usazenou v jiném členském státě Unie, pokud je oprávněna k výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu Unie; ministerstvo je uznávacím orgánem podle zvláštního právního předpisů,


Průkaz musí být:

   • součástí dokumentace při prokazování dodržení technických požadavků na stavby,
   • pro případy uvedené v § 9a odst. 1 písm. a) a v § 9a odst. 2 písm. a) a b) obsahovat energetický posudek,
   • být zpracován objektivně, pravdivě a úplně.

 

GrexPytel 4Co jsou ukazatelé energetické náročnosti budov?

 

a) celková primární energie za rok,
b) neobnovitelná primární energie za rok,
c) celková dodaná energie za rok,
d) dílčí dodané energie pro technické systémy vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení za rok,
e) průměrný součinitel prostupu tepla,
f) součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici,
g) účinnost technických systémů.

 

GrexPartneři

aea es 2020Asociace energetických specialistůENIQARONenectivaEFA Social media handles Twitter header image 1500e500EG ConsultELMAT
logo

Copyright © 2022 GrexEnergia s.r.o. Lidická 700/19
602 00 Brno – Veveří, IČ 03702464