Zavádění a udržení Energetického managementu certifikovaného dle ČSN EN ISO 50001:2019 domecek

orel EA zelena

Energetický audit (EA) je zpracováván dle vyhlášky 480/2012 Sb. energetickým specialistou.

 

Kdo je energetický specialista?

Zákon č.406/2000 Sb. stanoví a MPO zveřejňuje seznam energetických specialistů oprávněných k:


1) zpracování energetického auditu a energetického posudku,
2) zpracování průkazu,
3) provádění kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie
4) provádění kontroly klimatizačních systémů.

 

 Vyhláška č.118/2013 Sb. stanoví:

 • obsah a rozsah odborné zkoušky, obsah a rozsah průběžného vzdělávání a přezkušování energetických specialistů.
 • pravidla a jednání zkušební komise a organizace pořádající průběžné vzdělávání energetických specialistů.
 • vzor žádosti o udělení oprávnění a vzor žádosti o absolvování průběžného vzdělávání, které jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
 • náležitosti vedení evidence energetického specialisty o prováděných činnostech.


Pro koho je povinný energetický audit (EA)? 
(1) Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství jsou povinni zpracovat pro budovu nebo energetické hospodářství energetický audit v případě, že:

 

 • budova nebo energetické hospodářství mají celkovou průměrnou roční spotřebu energie za poslední dva kalendářní roky vyšší, než je hodnota spotřeby energie stanovená prováděcím právním předpisem:
 
>>> Hodnota celkové spotřeby energie, od níž vzniká fyzickým a právnickým osobám povinnost zpracovávat pro své budovy nebo energetická hospodářství energetický audit, se stanoví ve výši 35000 GJ (9722 MWh) za rok jako součet za všechny budovy a energetická hospodářství příslušné osoby a týká se pouze jednotlivých budov nebo jednotlivých energetických hospodářství, které mají spotřebu energie vyšší než 700 GJ (194 MWh) za rok.
 
>>> Hodnota celkové spotřeby energie, od níž vzniká organizačním složkám státu, organizačním složkám krajů a obcí a příspěvkovým organizacím povinnost zpracovávat pro své budovy nebo energetická hospodářství energetický audit, se stanoví ve výši 1500 GJ (417 MWh) za rok jako součet za všechny budovy a energetická hospodářství příslušné organizační složky nebo příspěvkové organizace a týká se pouze jednotlivých budov nebo jednotlivých energetických hospodářství, které mají spotřebu energie vyšší než 700 GJ (194 MWh) za rok.
 • u větší změny dokončené budovy nejsou splněny požadavky na energetickou náročnost budovy podle § 7 odst. 5 písm. f). (důkaz prostřednictvím EA, že není možné splnit proto, že to není technicky, nebo ekonomicky vhodné s ohledem na životnost budovy a její provozní účely).

(2) Dále rozšířeno s platností od 1.7.2015: Podnikatel, který není malým nebo středním podnikatelem, je povinen zpracovat pro jím užívané nebo vlastněné energetické hospodářství energetický audit a dále jej pravidelně zpracovávat nejméně jednou za 4 roky. Povinnost zpracovat audit nemá ten podnikatel, který má zaveden a akreditovanou osobou certifikován systém hospodaření s energií podle české harmonizované normy upravující systém managementu hospodaření s energií nebo má zaveden a akreditovanou osobou certifikován systém environmentálního řízení podle české harmonizované normy upravující systémy environmentálního managementu, který zahrnuje energetický audit.

 

Energetický audit platí do provedení větší změny dokončené budovy nebo energetického hospodářství, pro které byl zpracován, a musí:

 

 • být zpracován pouze:

>>> příslušným energetickým specialistou podle § 10 odst. 1 písm. a), nebo

>>> osobou usazenou v jiném členském státě Unie, pokud je oprávněna k výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu Unie; ministerstvo je uznávacím orgánem podle zvláštního právního předpisu

 

 • být zpracován objektivně, pravdivě a úplně.

 

Další povinnosti stavebníka, společenství vlastníků jednotek nebo vlastníka budovy nebo energetického hospodářství v případě, že pro ně nastala povinnost zpracovat audit podle odstavce 1, jsou:

  

 • předložit na vyžádání energetický audit ministerstvu nebo Státní energetické inspekci,
 • splnit opatření nebo část opatření vyplývající z energetického auditu ve lhůtě stanovené v rozhodnutí Státní energetické inspekce v případě, že se jedná o organizační složky státu, krajů a obcí a příspěvkové organizace,
 • oznámit ministerstvu provedení energetického auditu osobou podle odstavce 2 písm. a) bodu 2 a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Unie.

 

Povinnost zpracovat energetický audit se nevztahuje na:

 

 • stávající energetické hospodářství v případě, že zařízení na výrobu elektřiny a tepelné energie, na přenos elektřiny a distribuci elektřiny a na rozvod tepelné energie odpovídá požadavkům na účinnost užití energie podle prováděcího právního předpisu,
 • dokončené budovy, jejichž měrná spotřeba tepla při vytápění odpovídá požadavkům stanoveným prováděcím právním předpisem.

 

Obsah a způsob zpracování energetického auditu a jeho rozsah stanoví prováděcí právní předpis.GrexPytel 4Co je obsahem energetického auditu?

 

a) titulní list,
b) identifikační údaje,
c) popis stávajícího stavu předmětu energetického auditu,
d) vyhodnocení stávajícího stavu předmětu energetického auditu,
e) návrhy opatření ke zvýšení účinnosti užití energie,
f) varianty z návrhu jednotlivých opatření,
g) výběr optimální varianty,
h) doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický audit,
i) evidenční list energetického auditu, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce,
j) kopie dokladu o vydání oprávnění podle § 10b zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) nebo kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Evropské unie.

 

GrexPartneři

aea es 2020Asociace energetických specialistůENIQARONenectivaEFA Social media handles Twitter header image 1500e500EG ConsultELMAT
logo

Copyright © 2024 GrexEnergia s.r.o. Lidická 700/19
602 00 Brno – Veveří, IČ 03702464