Zavádění a udržení Energetického managementu certifikovaného dle ČSN EN ISO 50001:2019 domecek

 (zveřejněno: 15-03-2018)

Jak to u nás funguje?Kanaly

Dotace proudící z Evropské unie mají obecně za cíl srovnávat kvalitu života v členských státech EU a v podnikatelské sféře firmám umožnit do určité míry zvýšení konkurenceschopnosti pro účast na mezinárodních trzích. Jde v zásadě o podporu pouze smysluplných projektů, které výše uvedenému napomohou.

Dotace jsou rozdělovány v cyklech, kterým se říká programová období. Tomu odpovídá finanční objem, který je do ČR z Bruselu přidělen. Tato částka je pak dále rozdělena do tzv. operačních programů, které spravují jednotlivá ministerstva. Operační program se pak dělí na programy podpor, které jsou více specificky zaměřené. Každý program je cíleně zaměřen a má svůj rozpočet, který je mezi projekty následně rozdělen. Žádosti o dotaci na projekt je možné podávat po tzv. vyhlášení výzvy. V jednotlivých výzvách jsou pak stanoveny pravidla, za jakých podmínek a na jaký projekt je možno o dotaci požádat a kolik peněz může získat.

Získat dotaci má svá pravidla

Možnost získat dotaci mají u nás jak podnikatelé, tak fyzické osoby neboli občané. Ale jak pro podnikatele, tak pro občany platí v podstatě podobná pravidla pro podání žádosti a samotnou realizaci dotačního projektu. Zde je jejich stručný přehled:

>>> základním předpokladem schválení žádosti o dotaci je kvalitní a přesně cílený projekt.

>>> výběr vhodného dotačního programu na základě projektu

>>> podání žádosti o dotaci včetně povinných příloh

>>> realizace dotačního projektu

>>> uzavření projektu předáním závěrečné zprávy z realizace

>>> podání žádosti o platbu vč. předání všech potřebných podkladů

>>> dodržení podmínky udržitelnosti projektu zpravidla po dobu 5 let.oppikDotace v energetice

Operačních programů pro možnost získání dotací je celá řada. My se ale zaměříme v podnikatelské sféře pouze na oblast energetiky a dále na dotace pro občany. Možnosti získání dotací v oblasti energetiky definuje zejména Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, dále jen OPPIK, který navazuje na předchozí Operační program podnikání a inovace (OPPI). Spravuje ho Agentura pro podporu podnikání a inovace (API), dříve CzechInvest. V rámci tohoto programu pro podnikatele bylo na celé období let 2014 - 2020 připraveno k rozdělení přibližně 120 mld. korun. Dotace podpoří zejména malé a střední podnikání, ale možnosti jsou i pro velké výrobce. OPPIK je rozdělen do čtyř podporovaných oblastí, které jsou nazývány prioritními osami. Ty se dále dělí na 25 dotačních programů podpory. Oproti předchozímu programu byl v OPPIK zrušen příjem tzv. registračních neboli předběžných žádostí, kdy bylo třeba projekt jen stručně popsat. Projekty se podávají rovnou v plném znění, což znamená zpracovat projekt kompletně i s povinnými přílohami, které musí být součástí projektu.

Úspory energie

Dotační program Úspory energie v rámci OPPIK se zaměřuje na snížení energetické náročnosti průmyslových areálů i jednotlivých budov. Cílem programu je zajistit energetické úspory v českých podnicích. Čerpat lze na realizaci úsporných opatření. Na projekt lze získat 0,5 – 250 mil. Kč a podpora činí 30 – 50 % ceny projektu.

Dotaci mohou získat:

>>> Výrobní podniky všech velikostí

>>> Podniky působící v oblasti energetiky, velkoobchodu, stavebnictví, dopravy a skladování

>>> Projekt musí být realizován mimo území hl. města Praha (sídlo v Praze však firma mít může)

Dotace se vztahuje na:

>>> Zateplení budov
>>> Modernizace a obnova rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách
>>> Zavádění a modernizace měřících a regulačních systémů
>>> Modernizace, rekonstrukce a snižování ztrát tepelných a elektrických rozvodů
>>> Výměna či renovace oken a další opatření prokazatelně snižující energetickou náročnost budovy
>>> Instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla
>>> Využití odpadní energie při výrobě
>>> Výměna energeticky náročných výrobních technologií za nové energeticky úsporné
>>> Instalace systémů akumulace elektřiny z kogenerační výroby elektřiny a tepla a z fotovoltaických systémů pro vlastní spotřebu

Obnovitelné zdroje energie

Pomocí programu Obnovitelné zdroje energie, rovněž v rámci OPPIK, mohou české podniky získat dotace na rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Čerpat lze na využití energie z obnovitelných zdrojů a na projekt můžete získat 1 – 100 mil. Kč. Procento podpory pak činí 50 – 70% ceny projektu. Dotaci mohou získat malé, střední i velké podniky, které se soustřeďují na oblast výroby energie z OZE.

Dotace se vztahuje na:
GrexPytel 4
>>> Výstavba, rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren

>>> Instalace vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn

>>> Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla a elektřiny z biomasy

 

Základní podmínky a cíle programu

Cílem programu je podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Podporovány budou zařízení s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrickou distribuční síť. Podporována není výstavba a rekonstrukce solárních, větrných a geotermálních zdrojů či bioplynových stanic

 

 GrexEnergia pomáhá s přípravou podkladů k dotačním programům

 

1.část 01-10-2016

GrexPartneři

aea es 2020Asociace energetických specialistůENIQARONenectivaEFA Social media handles Twitter header image 1500e500EG ConsultELMAT
logo

Copyright © 2024 GrexEnergia s.r.o. Lidická 700/19
602 00 Brno – Veveří, IČ 03702464